Ανακοινώσεις Προπτυχιακών

Εξέταση στο μάθημα της Οικολογίας ΙΙ (Θεωρία -Εργαστήριο)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΕΠΕΙΓΟΝ

Οι επί πτυχίω φοιτητές που θα εξεταστούν στο μάθημα της Οικολογίας ΙΙ (Θεωρία -Εργαστήριο) παρακαλούνται να το δηλώσουν στο Εργαστήριο Οικολογίας  (κ. Γ. Δημητρέλλος) μέχρι την Παρασκευή 8 Ιουνίου.

Οι εξετάσεις του μαθήματος ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΙΙ μόνο για τους επί πτυχίω φοιτητές θα πραγματοποιηθούν την ΤΡΙΤΗ 19 ΙΟΥΝΙΟΥ και ώρα 12-15μμ.

Αλλαγή ημερομηνίας εξέτασης στο μάθημα Φυσιολογία Φυτών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η εξέταση του μαθήματος ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ για τους επί πτυχίω φοιτητές θα διεξαχθεί στις 3/7/2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 9πμ-12 μ, στην αίθουσα 071.

Από τη Διδάσκουσα

Ανανέωση εγγραφής και δήλωσης μαθημάτων

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η – Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Η
Ανανέωσης εγγραφής και δήλωσης μαθημάτων των φοιτητών ανά εξάμηνο


Με απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Πατρών καλούνται οι φοιτητές του Ιδρύματος να τακτοποιήσουν άμεσα τυχόν υποχρεώσεις τους σχετικά με την ανανέωση της εγγραφής και της δήλωσης μαθημάτων στο Τμήμα τους, κατά το χειμερινό και εαρινό εξάμηνο του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους.

Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, η μη εγγραφή και δήλωση μαθημάτων για δύο (2) συνεχόμενα εξάμηνα συνεπάγεται την αυτοδίκαιη διαγραφή από τη Σχολή, για την οποία εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Κοσμήτορα.

Επισημαίνεται ότι η εγγραφή και δήλωση μαθημάτων των φοιτητών σε κάθε εξάμηνο αποτελούν από κοινού απαραίτητες ενέργειες, προκειμένου ο φοιτητής να έχει ενεργή παρουσία στο Ίδρυμα.

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές παρακαλούνται να επικοινωνήσουν άμεσα με τη Γραμματεία του   Τμήματός τους, για την τακτοποίηση των υποχρεώσεών τους.


Ειδικότερα, στις διατάξεις του άρθρου 33 του ν. 4009/11, ορίζονται τα ακόλουθα:

«2. Ο φοιτητής εγγράφεται στη σχολή στην  αρχή  κάθε εξαμήνου σε ημερομηνίες που ορίζονται από την κοσμητεία  και δηλώνει τα μαθήματα που  επιλέγει. Αν δεν  εγγραφεί για δύο συνεχόμενα εξάμηνα, διαγράφεται αυτοδικαίως από  τη σχολή. Για τη διαγραφή εκδίδεται διαπιστωτική  πράξη  του κοσμήτορα.»

«11. α) Μετά  το πέρας της  περιόδου κανονικής φοίτησης, που ισούται  με τον ελάχιστο αριθμό  των αναγκαίων για την απονομή του τίτλου σπουδών εξαμήνων, σύμφωνα  με το  ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών της σχολής, προσαυξημένο κατά τέσσερα εξάμηνα, οι φοιτητές μπορούν να εγγραφούν στα  εξάμηνα, μόνον εφόσον πληρούν τους όρους συνέχισης της φοίτησης που καθορίζονται στον  Οργανισμό κάθε ιδρύματος.»

Τέλος, στις Λοιπές Μεταβατικές Διατάξεις  (του Άρθρου 80)  του ν. 4009/2011, ορίζονται τα ακόλουθα:

«9. α) Όσοι  φοιτητές συμπληρώνουν στο  τέλος του  ακαδημαϊκού έτους 2011-2012 φοίτηση διάρκειας ίσης  ή μεγαλύτερης του  διπλάσιου αριθμού εξαμήνων από  όσα απαιτούνται για τη λήψη  του πτυχίου σύμφωνα με το ενδεικτικό  πρόγραμμα σπουδών προσαυξανόμενης κατά δύο  εξάμηνα, θεωρείται ότι έχουν απωλέσει αυτοδικαίως  τη φοιτητική ιδιότητα από  τη λήξη  του  ακαδημαϊκού έτους 2013-2014, εκτός αν  ορίζεται διαφορετικά στον Οργανισμό του ιδρύματος.

β) Με την επιφύλαξη της  προηγούμενης παραγράφου, όσοι φοιτητές έχουν συμπληρώσει στο τέλος του ακαδημαϊκού έτους 2011-2012 φοίτηση διάρκειας ίσης ή μεγαλύτερης του  αριθμού εξαμήνων που  απαιτούνται για  τη λήψη  του πτυχίου σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών προσαυξανόμενης κατά  τέσσερα εξάμηνα, θεωρείται ότι έχουν απωλέσει αυτοδικαίως τη φοιτητική ιδιότητα από τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους 2014-2015, εκτός αν  ορίζεται διαφορετικά στον  Οργανισμό του  ιδρύματος.

γ) Όσοι  φοιτητές έχουν συμπληρώσει στο  τέλος του ακαδημαϊκού έτους 2011-2012 φοίτηση διάρκειας μικρότερης από  αυτήν  της  προηγούμενης παραγράφου, θεωρείται  ότι έχουν απωλέσει αυτοδικαίως τη φοιτητική ιδιότητα όταν  συμπληρώσουν φοίτηση διάρκειας ίσης  με το διπλάσιο αριθμό  εξαμήνων από  όσα  απαιτούνται για τη  λήψη  του  πτυχίου σύμφωνα με  το  ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών, εκτός αν  ορίζεται διαφορετικά στον Οργανισμό του ιδρύματος.

δ) Οι φοιτητές έχουν το δικαίωμα  να διακόψουν, με έγγραφη αίτησή  τους στη γραμματεία της  οικείας σχολής, τις σπουδές τους για όσα  εξάμηνα, συνεχόμενα ή μη, επιθυμούν, και πάντως όχι περισσότερα από τον ελάχιστο αριθμό  εξαμήνων που  απαιτούνται για  τη λήψη  πτυχίου σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών. Τα εξάμηνα  αυτά  δεν  προσμετρώνται στην  παραπάνω ανώτατη διάρκεια φοίτησης. Οι φοιτητές που  διακόπτουν κατά τα ανωτέρω τις σπουδές τους,  δεν  έχουν τη φοιτητική ιδιότητα  καθ’ όλο  το  χρονικό διάστημα της  διακοπής των σπουδών τους.  Μετά τη λήξη της διακοπής των σπουδών οι φοιτητές επανέρχονται στη Σχολή.

ε) Για την απώλεια της  φοιτητικής ιδιότητας εκδίδεται σχετική διαπιστωτική πράξη  από  τον  κοσμήτορα της  οικείας σχολής, με την οποία  βεβαιώνονται και τα μαθήματα στα οποία  ο φοιτητής έχει εξεταστεί επιτυχώς.»

Νέο πρόγραμμα εξεταστικής περιόδου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Κατόπιν της υπ΄αριθ. 481/31-5-2012 απόφασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πατρών, σύμφωνα με την οποία κατά την εξεταστική περίοδο του εαρινού εξαμήνου τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους θα δοθεί η δυνατότητα στους επί πτυχίω φοιτητές να εξετασθούν στα μαθήματα και των δύο εξαμήνων, εκδόθηκε  το Πρόγραμμα της Εξεταστικής Περιόδου Ιουνίου 2012  με ενσωματωμένα τα μαθήματα χειμερινού εξαμήνου, στα οποία μπορούν να εξετασθούν ΜΟΝΟ οι επί πτυχίω φοιτητές.

Κατεβάστε το ακόλουθο έγγραφο


Ο Πρόεδρος του Τμήματος
Γρηγόρης Ιατρού
Καθηγητής

sample image