Ανακοινώσεις Τμήματος

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΑΡΙΝΩΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ ΕΩΣ 5/2/2017

Το τεχνικό πρόβλημα για τη δήλωση μαθημάτων εαρινών εξαμήνων από τους επί πτυχίω φοιτητές, προκειμένου να συμμετάσχουν στην πλήρη εξεταστική Ιανουαρίου –Φεβρουαρίου 2017  επιλύθηκε.

Οι επί πτυχίω φοιτητές που επιθυμούν να εξεταστούν σε μαθήματα εαρινών εξαμήνων θα πρέπει να τα δηλώσουν ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ στην Ηλεκτρονική Γραμματεία έως 5/2/2017.

Κανένας επί πτυχίω φοιτητής δεν μπορεί να εξεταστεί σε μαθήματα εαρινών εξαμήνων που δεν έχει δηλώσει ηλεκτρονικά.

Επί πτυχίω είναι οι φοιτητές που περάτωσαν την κανονική φοίτηση, δηλαδή μετά τα 8 εξάμηνα σπουδών.

Η παρουσίαση και κατάθεση της βαθμολογίας των Προπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών πρέπει να πραγματοποιηθεί έως 10/3/2017.

Επισημαίνεται ότι η δήλωση μαθήματος θεωρείται ότι έχει καταχωριστεί στο σύστημα μόνον όταν ο φοιτητής ολοκληρώσει την οριστική υποβολή της με «Αποθήκευση» στο σύστημα.

 

Προκήρυξη δύο θέσεων Ακαδημαϊκών Υποτρόφων

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

Αναρτήθηκε στον ιστότοπο «Διαύγεια» η Πράξη Κοσμήτορα Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών – Προκήρυξη δύο θέσεων Ακαδημαϊκών Υποτρόφων του Τομέα Βιολογίας Φυτών του Τμήματος Βιολογίας:

ΑΔΑ: ΨΣ4Ρ469Β7Θ-033 – Προκήρυξη δύο θέσεων Ακαδημαϊκών Υποτρόφων στα γνωστικά αντικείμενα «Χαρτογράφηση – Αξιολόγηση και Παρακολούθηση Βιοποικιλότητας, Οικοσυστημάτων και Οικοσυστημικών Υπηρεσιών» και «Ποικιλότητα Φυτών και Βιογεωγραφία»

Από τη Γραμματεία του Τμήματος Βιολογίας

Αποκατάσταση τεχνικού προβλήματος στη δήλωση μαθημάτων

Το τεχνικό πρόβλημα για τη δήλωση μαθημάτων εαρινών εξαμήνων από τους επί πτυχίω φοιτητές, προκειμένου να συμμετάσχουν στην πλήρη εξεταστική Ιανουαρίου –Φεβρουαρίου 2017  επιλύθηκε.

Οι επί πτυχίω φοιτητές που επιθυμούν να εξεταστούν σε μαθήματα εαρινών εξαμήνων θα πρέπει να τα δηλώσουν ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ στην Ηλεκτρονική Γραμματεία έως 31/1/2017.

Κανένας επί πτυχίω φοιτητής δεν μπορεί να εξεταστεί σε μαθήματα εαρινών εξαμήνων που δεν έχει δηλώσει ηλεκτρονικά.

Επί πτυχίω είναι οι φοιτητές που περάτωσαν την κανονική φοίτηση, δηλαδή μετά τα 8 εξάμηνα σπουδών.

Η παρουσίαση και κατάθεση της βαθμολογίας των Προπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών πρέπει να πραγματοποιηθεί έως 10/3/2017. Επισημαίνεται ότι η δήλωση μαθήματος θεωρείται ότι έχει καταχωριστεί στο σύστημα μόνον όταν ο φοιτητής ολοκληρώσει την οριστική υποβολή της με «Αποθήκευση» στο σύστημα.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΝΕΑ (29) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ – ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΝΕΑ (29) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ – ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ» (Ε.655 - Ε.Υ. Β.Κυριαζοπούλου) (17/01/2017)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με απόφαση της αρ. 493 / 16-01-2017 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών, για την υλοποίηση του έργου «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους, στο πλαίσιο της πράξης «Απόκτηση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας σε νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού», της ΕΥΔ του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (αρ.πρωτ. Πρόσκλησης 3315/15.03.2016 κωδ. ΕΔΒΜ20) με Επιστημονική Υπεύθυνο την Καθηγήτρια κα. Βενετσάνα Κυριαζοπούλου, Πρύτανι του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται να προβεί στην ανάθεση έργου ως κάτωθι:

Οι φάκελοι υποψηφιοτήτων θα πρέπει να έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά το αργότερο έως τις 6 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 23.59' στην ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής http://phdlessons.upatras.gr/.

Κατεβάστε το ακόλουθο αρχείο.

sample image