Γνωστικά αντικείμενα

 • Λειτουργική ανατομία: Μελέτη της εσωτερικής δομής του φυτού καθώς και της λειτουργίας κάθε συγκεκριμένης δομής.
 • Βιοσυστηματική: Καθορισμός των ταξινομικών σχέσεων των φυτικών ειδών στα πλαίσια της εξέλιξης με τη χρησιμοποίηση κυτταρογενετικών, βιοχημικών και άλλων στοιχείων.
 • Ταξινομία: Περιγραφή και ταξινόμηση των φυτών, με έμφαση στην Κυτταροταξινόμηση, δηλ. τη μελέτη των χρωμοσωμάτων για τη λύση προβλημάτων συγγένειας των φυτών.
 • Φυσιολογία: Μελέτη των φυσιολογικών λειτουργιών των φυτικών οργανισμών με έμφαση στη φωτοσύνθεση.
 • Φυσιολογία φυτικών καλλιεργειών: Μελέτη της φυσιολογίας καλλιεργούμενων φυτικών ειδών στον αγρό με στόχο τη βέλτιστη αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας. Δίδεται έμφαση στη βιολογική καλλιέργεια ενεργειακών φυτών (π.χ. γλυκό σόργο, ελαιοκράμβη) για παραγωγή βιομάζας και βιοκαυσίμων.
 • Βιοποικιλότητα: Μελέτη της ποικιλότητας των «βιολογικών μονάδων» σε μια περιοχή, δηλ. των taxa (είδη, γένη, οικογένειες), των βιομορφών, των φυτοκοινωνιών και των οικοσυστημάτων (ποικιλότητα βιοτόπων). Διαχείριση οικοσυστημάτων Περιβαλλοντική εκπαίδευση Προστασία ειδών και βιοτόπων
 • Οικολογία φυτών: Μελέτη των σχέσεων των φυτών τόσο μεταξύ τους όσο και με το περιβάλλον τους.
 • Οικοφυσιολογία: Μελέτη των μορφολογικών, φυσιολογικών και βιοχημικών αποκρίσεων των φυτών σε σχέση με τους παράγοντες του περιβάλλοντος. Δίδεται έμφαση στους παράγοντες του μεσογειακού περιβάλλοντος.
 • Χωρολογία (Χλωριδική Γεωβοτανική): Μελέτη της χλωρίδας (σύνολο φυτικών ειδών) διαφόρων περιοχών και της γεωγραφικής εξάπλωσης κάθε συστηματικής μονάδας.
 • Φυτοκοινωνιολογία (Επιστήμη της βλάστησης): Μελέτη της δομής, σύνθεσης και δυναμικής των φυτοκοινωνιών (βλάστησης) και της σχέσης τους με το περιβάλλον.
 • Ιστορική Γεωβοτανική: Μελέτη της εξελικτικής πορείας της χλωρίδας και της βλάστησης διαφόρων περιοχών διαμέσου των γεωλογικών αιώνων.
 • Δενδροκλιματολογία: Μελέτη των κλιματικών αλλαγών με τη βοήθεια των ετήσιων δακτυλίων των δένδρων.
 • Οικολογία των αστικών, αγροτικών, ορεινών, νησιωτικών και υγροτοπικών οικοσυστημάτων.

 

 

Βοτανικός Κήπος (έκταση 30 στρ. υπό διαμόρφωση, επένδυση εώς τώρα 1.500.000,00 €)

 

sample image