ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

Η Πρακτική Άσκηση Φοιτητών για το Τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών προβλέπει ότι κατά το έτος 2018-2019, θα έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής 40 τεταρτοετείς και τελειόφοιτοι φοιτητές, οι οποίοι θα απασχοληθούν για διάστημα δύο (2) μηνών (το αργότερο μέχρι την30/9/2019), σε δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς.

Η Επιτροπή Αξιολόγησης των Αιτήσεων των Φοιτητών για την Πρακτική Άσκηση σε συνεδρίασή της προχώρησε σε κατάταξη των υποψηφίων με βάση μοριοδότησης, ακολουθώντας την εξής διαδικασία:
Βαθμός Επιλογής=(Π.Μ. Μαθημάτων/180)*(Μ.Ο. Βαθμολογίας τους)*(Σ.Ε.Σ.)
Π.Μ. Μαθημάτων: Άθροισμα Πιστωτικών Μονάδων (Π.Μ. ECTS) που ολοκλήρωσε ο φοιτητής/τρια, μέχρι και την εξεταστική του Σεπτεμβρίου, που αντιστοιχεί στα μαθήματα 1ου, 2ου και 3ου έτους.
Μ.Ο. Βαθμολογίας: Μέσος όρος βαθμολογίας των μαθημάτων που έχει επιτύχει στα 3 έτη σπουδών.
Σ.Ε.Σ.: Συντελεστής έτους σπουδών , αντιστοιχεί σε 1 για τους φοιτητές 4ου έτους, 0,9 για τους φοιτητές 5ου έτους, 0,8 για τους φοιτητές 6ου έτους κ.ο.κ.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας υπερτερεί το κριτήριο του Μ.Ο. Βαθμολογίας

Οι πρώτοι 40 φοιτητές επιλέγονται για το πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης. Σε περίπτωση που κάποιος από τους επιλεχθέντες δεν επιθυμεί να συμμετάσχει στην Πρακτική, παρακαλείται να το δηλώσει άμεσα στη Γραμματεία του Τμήματος Βιολογίας.

Δικαίωμα ένστασης έχουν οι υποψήφιοι  εντός αποκλειστικής προθεσμίας 5 ημερών, με αίτηση τους στην Επιτροπή Ενστάσεων και προφυγών του ΕΛΚΕ. Οι ενστάσεις θα κατατίθενται στο Πρωτόκολλο του ΕΛΚΕ και αφού εξετασθούν, θα γίνει η επικύρωση των αποτελεσμάτων επιλογής από την Συνέλευση του Τμήματος.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΑΚΟΛΟΥΘΟ ΑΡΧΕΙΟ

Η Επιτροπή Αξιολόγησης των Αιτήσεων των Φοιτητών για την Πρακτική Άσκηση

Μ.Πανίτσα / Επίκ. Καθηγήτρια

Ε. Ροσμαράκη / Επίκ. Καθηγήτρια

Γ. Μήτσαινας /  Λέκτορας

sample image