Αγαπητοί/ές φοιτητές/τριες του Τμήματος Βιολογίας,

Το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 ξεκινά δια ζώσης τη Δευτέρα 11 Οκτωβρίου 2021, όπως ορίσθηκε από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Πατρών (Π.Π.) στην υπ’ αριθ. 192/29.09.2021 έκτακτη συνεδρίαση της.

Βάσει (α) των υφιστάμενων συνθηκών και των υποδομών του Τμήματος Βιολογίας, (β) της ΚΥΑ 4406/2021 (Αριθμ. 119847/ΓΔ6) σχετικά με τη «Λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022» και (γ) του Υγειονομικού πρωτοκόλλου για COVID-19 του Π.Π., η Επιτροπή Υγιεινής και Ασφάλειας του Τμήματος Βιολογίας προχώρησε στη σύνταξη πρωτοκόλλου πλήρους λειτουργίας του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών (Π.Π.Σ.) του Τμήματος, με κύριο γνώμονα την ασφαλή μετάβαση, παραμονή και συμμετοχή των φοιτητών στην εκπαιδευτική διαδικασία και την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού στην εκπαιδευτική κοινότητα του Τμήματος Βιολογίας.

Κατεβάστε τον ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2021-2022)

Ειδικότερα, οι φοιτητές/τριες του Τμήματος οφείλουν να λάβουν γνώση και να τηρούν απαρέγκλιτα τα κάτωθι:

[1] Στους χώρους του Τμήματος Βιολογίας προσέρχονται και συμμετέχουν με φυσική παρουσία στην εκπαιδευτική διαδικασία μόνο οι φοιτητές/τριες που πληρούν υποχρεωτικά μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

(α) έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-19,

(β) έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-19 με μία (1) δόση εμβολίου, κατόπιν νόσησής τους από κορωνοϊό COVID-19,

(γ) έχουν νοσήσει από κορωνοϊό COVID-19 και έχει παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των είκοσι (20) ημερών και μικρότερο των εκατόν ογδόντα (180) ημερών από την ημερομηνία διάγνωσής τους ως θετικού κρούσματος, κατόπιν διεξαγωγής εργαστηριακού ελέγχου,

(δ) έχουν διαγνωσθεί αρνητικοί είτε σε εργαστηριακό έλεγχο για κορωνοϊό COVID-19 με τη μέθοδο PCR που έχει διενεργηθεί με τη λήψη στοματοφαρυγγικού ή ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος, είτε σε εξέταση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test). Σε αυτή την περίπτωση, οι φοιτητές/τριες οφείλουν να υπόκεινται σε εργαστηριακό έλεγχο νόσησης δύο (2) φορές εβδομαδιαίως έως σαράντα οχτώ (48) ώρες πριν από την Τρίτη και την Παρασκευή αντίστοιχα (παρ. 1, αρθ. 3, ΚΥΑ 4406/2021).

[2] Κατά την έλευσή τους στο Τμήμα Βιολογίας, οι φοιτητές/τριες πρέπει να φέρουν μαζί τους:

(α) προστατευτική μάσκα (για πληρέστερη προστασία συστήνεται η αγορά μάσκας ΚΝ95 ή FFP2 NR) την οποία και θα φορούν καθ’ όλη τη διάρκεια παραμονής τους σε κλειστούς χώρους του Τμήματος, όπως οι διάδρομοι, αίθουσες διδασκαλίας, εργαστηριακοί χώροι, αναγνωστήριο, κ.λπ. (σύμφωνα με την παρ. 1, του άρθ. 5 της ΚΥΑ 4406/2021). Από την υποχρεωτική χρήση μάσκας, εξαιρούνται αποκλειστικά και μόνο τα άτομα για τα οποία η χρήση μάσκας δεν ενδείκνυται για ιατρικούς λόγους (π.χ. λόγω αναπνευστικών προβλημάτων), οι οποίοι αποδεικνύονται με τα κατάλληλα έγγραφα που κατατίθενται στη Γραμματεία του Τμήματος, υπόψιν του Προέδρου και/ή του υπεύθυνου διαχείρισης COVID-19 (σύμφωνα με την παρ. 2, του άρθ. 5, της ΚΥΑ 4406/2021). Επιπλέον, καλό θα ήταν να φέρουν μπουκαλάκι με αντισηπτικό χεριών και υγρά, αντισηπτικά μαντηλάκια.

(β) σε έντυπη μορφή το απαιτούμενο ανά περίπτωση πιστοποιητικό ή βεβαίωση που αποδεικνύει την πλήρωση στο πρόσωπό τους μιας εκ των προϋποθέσεων που ορίζονται παραπάνω (σημείο 1), καθώς και σχετικό έγγραφο ταυτοπροσωπίας (φοιτητική ταυτότητα ή αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο).

[3] Η προσέλευση των φοιτητών/τριών γίνεται τουλάχιστον 30 λεπτά πριν την προγραμματισμένη ώρα διδασκαλίας, προκειμένου να γίνει ο έλεγχος. Η είσοδος των 1ών φοιτητών του Τμήματος Βιολογίας θα γίνεται αποκλειστικά από την κεντρική είσοδο (Είσοδος Α3 στο ισόγειο Τμήματος από την πλευρά της Γραμματείας), ενώ για τους 2εις-4εις φοιτητές από την Είσοδο Α6 στο αίθριο προς της αίθουσες του 2ου-4ου έτους.

[4] Αποφεύγεται ο συνωστισμός και συγχρωτισμός στους διαδρόμους αιθουσών και εργαστηριακών χώρων (σύμφωνα με το Υγειονομικό πρωτόκολλο για COVID-19 του Π.Π.). Ο εκάστοτε διδάσκοντας θα ενημερώνει τους φοιτητές/τριες για τυχόν αλλαγές/τροποποιήσεις του μαθήματος μέσω του eclass.upatras.gr ή με σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

[5] Με την είσοδο στην αίθουσα διδασκαλίας, οι φοιτητές/τριες, φορώντας πάντα την προστατευτική τους μάσκα, απολυμαίνουν τα χέρια τους (υπάρχουν αντισηπτικά στην είσοδο κάθε αίθουσα διδασκαλίας) και κάθονται στα έδρανα, τοποθετώντας το πιστοποιητικό ή τη βεβαίωση εμβολιασμού ή νόσησης ή αρνητικού εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου σε εμφανές σημείο. Στην περίπτωση πραγματοποίησης εργαστηριακής άσκησης, οι φοιτητές/τριες εισέρχονται στον χώρο με εργαστηριακή ποδιά και κάθονται ακριβώς στις θέσεις που τους υποδεικνύει ο υπεύθυνος του μαθήματος και το εργαστηριακό προσωπικό. Μετά το τέλος της εργαστηριακής άσκησης, κάθε φοιτητής/τρια καθαρίζει τον εργαστηριακό πάγκο με κατάλληλα απολυμαντικά που θα παρέχει το εργαστηριακό προσωπικό και απομακρύνεται από το χώρο διδασκαλίας. Μετά την απομάκρυνση τους ακολουθεί αερισμός για διάστημα τουλάχιστον 15 λεπτώνμεταξύ των μαθημάτων/εργαστηρίων.

[6] Στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες που διεξάγονται σε εξωτερικούς χώρους, π.χ. ασκήσεις υπαίθρου, τόσο η μετάβαση στο χώρο άσκησης όσο και η παραμονή των φοιτητών/τριών στο μέσο μεταφοράς καθορίζεται από τον υπεύθυνο του μαθήματος, τηρώντας όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας που αναφέρονται στον κανονισμό του Τμήματος Βιολογίας.

[7] Εάν διαπιστωθεί η μη πλήρωση μιας εκ των προϋποθέσεων για τη συμμετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία με φυσική παρουσία, σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν στα σημεία 1-5 (σχετικά άρθ. 3 και 4 της ΚΥΑ 4406/2021), ο διδάσκων κάθε μαθήματος υποχρεούται να ζητήσει από τον φοιτητή/τρια να αποχωρήσει από τον χώρο. Σε περίπτωση άρνησης του φοιτητή/τριας να απομακρυνθεί, ο διδάσκων οφείλει να ενημερώσει τον Πρόεδρο του Τμήματος και/ή τον υπεύθυνο διαχείρισης COVID-19 (σύμφωνα με την παρ. 2, του άρθ. 5, της ΚΥΑ 4406/2021), καταγράφει το συμβάν και δύναται να διακόψει και να αποχωρήσει από την αίθουσα. Σύμφωνα με το αρθ. 17, ο φοιτητής/τρια που αρνείται να συμμορφωθεί με τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας και τα μέτρα ατομικής και κοινωνικής προστασίας, παραπέμπεται για την εκτέλεση πειθαρχικού παραπτώματος σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφ. Γ΄ του ν. 4777/2021 (Α΄25) και του Εσωτερικού Κανονισμού του Π.Π.

[8] Λαμβάνοντας υπόψιν την παρ. 1, αρθ. 15, ΚΥΑ 4406/2021, σύμφωνα με την οποία «Οι αίθουσες, τα αμφιθέατρα, τα εργαστήρια και λοιποί χώροι στους οποίους διεξάγεται εκπαιδευτική διαδικασία λειτουργούν στη μέγιστη δυνατή πληρότητα» ισχύουν τα εξής:

[8.1] Ο/οι διδάσκων/ντες κάθε μαθήματος, λαμβάνοντας υπόψιν τη χωρητικότητα της αίθουσας διδασκαλίας και τον αριθμό των συμμετεχόντων (η συμμετοχή καθορίζεται από τη δήλωση του μαθήματος κάθε εξαμήνου στην Γραμματεία του Τμήματος και επιπλέον στην ιστοσελίδα eclass.upatras.gr του μαθήματος, προς έγκυρη ενημέρωση του/των διδάσκοντα/ντων) έχει/ουν τη δυνατότητα να προσαρμόσει/ουν τη διδασκαλία του μαθήματος και ενημερώνει/ουν τους συμμετέχοντες με σχετικές ανακοινώσεις στην ιστοσελίδα του Τμήματος Βιολογίας και στο αντίστοιχο μάθημα στην ιστοσελίδα eclass.upatras.gr (π.χ., διδασκαλία σε ομάδες φοιτητών, κ.λπ.). Σε όλες τις περιπτώσεις, απαγορεύονται όρθιοι μέσα στις αίθουσες.

[8.2]      Σε συνέχεια των παραπάνω, οι φοιτητές/τριες θα πρέπει (α) να εγγραφούν στα μαθήματα που θα παρακολουθήσουν, μέσω της ιστοσελίδας eclass.upatras.gr, έτσι ώστε να ενημερώνονται από τους διδάσκοντες για την εξέλιξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας, και (β) να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις του Τμήματος στην ιστοσελίδα http://www.biology.upatras.gr/.

[9] Σε περίπτωση που κάποιος φοιτητής/τρια εμφανίσει συμπτώματα της λοίμωξης COVID-19 (π.χ. πυρετός, κεφαλαλγία, συνάχι, μυαλγίες, κόπωση, διάρροια, εμετός, απώλεια όσφρησης ή και γεύσης) υποχρεούται να ενημερώσει άμεσα τους διδάσκοντες των μαθημάτων στα οποία συμμετείχε την προηγούμενη ημέρα και δεν προσέρχεται στους χώρους του Τμήματος.

[10] Σε περίπτωση που κάποιος φοιτητής/τρια εμφανίζει συμπτώματα της λοίμωξης κατά τη διάρκεια της παρουσίας του/της στους χώρους του Τμήματος Βιολογίας, ενημερώνει άμεσα τον Πρόεδρο του Τμήματος και/ή τον υπεύθυνο διαχείρισης COVID-19 και αποχωρεί από το Τμήμα. Εάν η κατάστασή του/της δεν επιτρέπει την αποχώρησή του/της, ενημερώνεται ο Πρόεδρος και/ή ο υπεύθυνος διαχείρισης COVID-19. Ο/η φοιτητής/τρια αντιμετωπίζεται ως ύποπτο περιστατικό, απομονώνεται σε προκαθορισμένο και καλά αεριζόμενο χώρο, μακριά από τους υπόλοιπους φοιτητές/εργαζομένους και καλείται το ΕΚΑΒ.

[11] Σε κάθε μία από τις περιπτώσεις [8] και [9] ο/η φοιτητής/τρια πρέπει να προβεί σε μοριακό τεστ και να παραμείνει σε απομόνωση.

[11.1]. Στην περίπτωση που το τεστ είναι θετικό, ο/η φοιτητής/τρια παραμένει σε απομόνωση και κατ’ οίκον νοσηλεία, ενημερώνοντας άμεσα τον Πρόεδρο και τον υπεύθυνο διαχείρισης COVID-19 του Τμήματος, προκειμένου να γίνουν οι κατάλληλες ενέργειες (π.χ. ενημέρωση της Επιτροπής COVID-19 του Π.Π., επιδημιολογική διερεύνηση και ιχνηλάτηση πιθανών επαφών σε συνεργασία με τον ΕΟΔΥ, κ.λπ.). Η επιστροφή στο Τμήμα και τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες πραγματοποιείται μετά την πάροδο τουλάχιστον 14 ημερών, την αποστολή βεβαίωσης νόσησης ή αρνητικού μοριακού τεστ στη Γραμματεία του Τμήματος, καθώς και με την επίδειξη των παραπάνω κατά την έλευσή του/της στο Τμήμα Βιολογίας και στον εκάστοτε διδάσκοντα.

[11.2]. Σε περίπτωση που το τεστ βγει αρνητικό, ο/η φοιτητής/τρια μπορεί να επιστρέψει στο Τμήμα μετά την πάροδο τουλάχιστον 24 ωρών από την πλήρη υποχώρηση του πυρετού (χωρίς τη λήψη αντιπυρετικών) και την πλήρη υποχώρηση των συμπτωμάτων του.

[12].Περίπτωση στενής επαφής με επιβεβαιωμένο κρούσμα

[12.1].    Σε περίπτωση που κάποιος/α φοιτητής/τρια, χωρίς ιστορικό εμβολιασμού ή προηγηθείσας νόσησης, αποτελεί στενή επαφή επιβεβαιωμένου κρούσματος τίθενται σε καραντίνα. Αν κατά τη διάρκεια της καραντίνας εμφανίσει συμπτώματα υποβάλλεται σε μοριακό τεστ. Εφόσον δεν εμφανίσει συμπτώματα, η άρση της καραντίνας του/της γίνεται στις 14 ημέρες από την τελευταία του/της επαφή με το κρούσμα χωρίς εργαστηριακό έλεγχο ή στις δέκα ημέρες από την τελευταία του/της επαφή με το κρούσμα με αρνητικό εργαστηριακό έλεγχο, μοριακό τεστ (RT-PCR) ή άμεσο τεστ αντιγόνου (RAT). Στην περίπτωση αρνητικού τεστ ακολουθεί άρσης της καραντίνας, αλλά ο/η φοιτητής/τρια οφείλει να τηρεί αυστηρά τα μέτρα ατομικής προστασίας και να παρακολουθεί την υγεία του για εμφάνιση συμπτωμάτων μέχρι και την ολοκλήρωση των 14 ημερών. Η επάνοδός του/της στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες του Τμήματος πραγματοποιείται με επίδειξη σχετικής βεβαίωσης, όπως αναφέρεται στον κανονισμό του Τμήματος.

[12.2].    Σε περίπτωση που κάποιος/α φοιτητής/τρια, με ιστορικό εμβολιασμού ή προηγηθείσας νόσησης, αποτελεί στενή επαφή επιβεβαιωμένου κρούσματος δεν τίθενται σε καραντίνα, αλλά οφείλει να τηρεί αυστηρά τα μέτρα ατομικής προστασίας και να παρακολουθεί την υγεία του για εμφάνιση συμπτωμάτων μέχρι και την ολοκλήρωση των 14 ημερών. Σε περίπτωση που παρουσιάσει συμπτώματα υποβάλλεται σε μοριακό τεστ και σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος τίθεται σε καραντίνα. Η επάνοδός του/της στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες του Τμήματος πραγματοποιείται σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο σημείο [10.1] του παρόντος κανονισμού). Η επιστροφή στο Τμήμα και τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες πραγματοποιείται μετά την πάροδο τουλάχιστον 14 ημερών, την αποστολή βεβαίωσης νόσησης ή αρνητικού μοριακού τεστ στη Γραμματεία του Τμήματος, καθώς και με την επίδειξη των παραπάνω κατά την έλευσή του/της στο Τμήμα Βιολογίας και στον εκάστοτε διδάσκοντα.

Κοινό Δελτίο Τύπου των Υπουργείων Παιδείας & Θρησκευμάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Σε λειτουργία τέθηκε η πλατφόρμα edupass.gov.gr, το νέο εργαλείο για την υγειονομική θωράκιση της δια ζώσης λειτουργίας των δημόσιων εκπαιδευτικών δομών. Στόχος του edupass.gov.gr είναι να συμβάλει στην προστασία της δημόσιας υγείας, αλλά και στην απλούστευση των διαδικασιών ελέγχου για την τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων.

Σε πρώτη φάση το edupass.gov.gr ενεργοποιείται για τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ) και τις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες (ΑΕΑ) και ειδικότερα αφορά σε εκείνα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας (φοιτητές, καθηγητές ή επισκέπτες που συμμετέχουν με οποιοδήποτε τρόπο στην εκπαιδευτική διαδικασία) που επιθυμούν να συμμετάσχουν με φυσική παρουσία στην εκπαιδευτική διαδικασία. Τα πρόσωπα αυτά θα εισέρχονται στην πλατφόρμα και θα ακολουθούν δύο βήματα: αρχικά θα δηλώνουν την πρόθεση φυσικής παρουσίας τους στους χώρους του ΑΕΙ και κατόπιν θα αιτούνται την καταχώρισή τους στην ηλεκτρονική θυρίδα του ΑΕΙ, δηλώνοντας υπεύθυνα ότι επιθυμούν τα στοιχεία τους (εμβολιασμού, νόσησης, rapid test, PCR test) να προωθούνται αυτομάτως από την ΗΔΙΚΑ (Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης) στο σύστημα edupass.gov.gr.

Στη συνέχεια θα ακολουθεί αυτόματος έλεγχος αν πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις (εμβολιασμός, νόσηση, αρνητικό αποτέλεσμα PCR/rapid test) για τη συμμετοχή του προσώπου στη δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία, ανάλογα με τα ισχύοντα ανά περίπτωση υγειονομικά μέτρα. Το αποτέλεσμα του ελέγχου καταχωρίζεται στην ηλεκτρονική θυρίδα της γραμματείας του αντίστοιχου τμήματος ΑΕΙ με μία από τις ακόλουθες ενδείξεις: (α) επιτρεπτή παρουσία, (β) μη επιτρεπτή παρουσία, (γ) άγνωστη κατάσταση – απαιτείται περαιτέρω έλεγχος.

Η νέα πλατφόρμα συνιστά αποτέλεσμα της συνεργασίας των Υπουργείων Παιδείας και Θρησκευμάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης και είναι προσβάσιμη από το gov.gr. Υλοποιήθηκε από το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ ΑΕ – GRNET), εποπτευόμενο φορέα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ενώ η άντληση των στοιχείων πραγματοποιείται από το Κέντρο Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης και την ΗΔΙΚΑ.

Συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με το edupass.gov.gr

Τι είναι το edupass.gov.gr;

Είναι το νέο εργαλείο για την υγειονομική θωράκιση της δια ζώσης λειτουργίας των δημόσιων εκπαιδευτικών δομών και δημιουργήθηκε με τη συνεργασία των Υπουργείων Παιδείας και Θρησκευμάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Στόχος του edupass.gov.gr είναι να συμβάλει στην προστασία της δημόσιας υγείας, αλλά και στην απλούστευση των διαδικασιών ελέγχου για την τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων.

Είμαι φοιτητής και θέλω να συμμετέχω στη δια ζώσης διδασκαλία του Πανεπιστημίου μου, πώς αξιοποιώ την πλατφόρμα edupass.gov.gr;

Οι φοιτητές που επιθυμούν να συμμετάσχουν με φυσική παρουσία στην εκπαιδευτική διαδικασία θα εισέρχονται στο «edupass.gov.gr» και θα ακολουθούν τα δύο βήματα που τους υποδεικνύει η πλατφόρμα: αρχικά θα δηλώνουν την πρόθεση φυσικής παρουσίας τους στους χώρους του ΑΕΙ και κατόπιν θα αιτούνται την καταχώρισή τους στην ηλεκτρονική θυρίδα του ΑΕΙ, δηλώνοντας υπεύθυνα ότι επιθυμούν τα στοιχεία τους (εμβολιασμού, νόσησης, rapid test, PCR test) να προωθούνται αυτομάτως από την ΗΔΙΚΑ (Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης) στο σύστημα edupass.gov.gr.

Είμαι καθηγητής ΑΕΙ. Χρησιμοποιώ κι εγώ την πλατφόρμα edupass.gov.gr;

Ναι. Η χρήση της πλατφόρμας απευθύνεται σε όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας (φοιτητές, τακτικό/έκτακτο διδακτικό προσωπικό ή επισκέπτες που μετέχουν με οποιοδήποτε τρόπο στην εκπαιδευτική διαδικασία) που επιθυμούν να συμμετάσχουν με φυσική παρουσία στο Πανεπιστήμιο.

Πόσο συχνά θα πρέπει να δηλώνω τα στοιχεία μου στην πλατφόρμα;

Η δήλωση όσων έχουν εμβολιαστεί ή νοσήσει (για το χρονικό διάστημα που ορίζουν τα πρωτόκολλα) γίνεται άπαξ. Όσοι, σύμφωνα και με τα ισχύοντα ανά περίπτωση υγειονομικά μέτρα, απαιτείται να έχουν αρνητικό αποτέλεσμα PCR/rapid test, το δηλώνουν στην πλατφόρμα σύμφωνα με τα ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα. Σε κάθε περίπτωση, για να μπορούν να εισέλθουν στις Σχολές τους οι φοιτητές οφείλουν να έχουν μαζί τους το απαιτούμενο πιστοποιητικό/δήλωση, βάσει των ισχυόντων πρωτοκόλλων.

Εργάζομαι στη Γραμματεία Ιδρύματος – πώς φτιάχνω τις θυρίδες;

Έχει αποσταλεί εγχειρίδιο στον κεντρικό διαχειριστή του Ιδρύματος, τις οποίες μπορείτε να βρείτε και στο σύνδεσμο thyrides-edu.services.gov.gr. Παρακαλούμε να ανατρέξετε για τις αναλυτικές πληροφορίες.

Τα στοιχεία αποθηκεύονται κάπου; Ποιος έχει πρόσβαση σε αυτά;

Όπως ήδη αναφέρθηκε, η ΗΔΙΚΑ θα εξουσιοδοτείται να προωθεί αυτόματα στο edupass τα στοιχεία των προσώπων (εμβολιασμού, νόσησης, rapid test, PCR test) που επιθυμούν να συμμετάσχουν με φυσική παρουσία στο Πανεπιστήμιο. Στη συνέχεια θα ακολουθεί αυτόματος έλεγχος αν πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις (για τη συμμετοχή του προσώπου στη δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία, ανάλογα με τα ισχύοντα ανά περίπτωση υγειονομικά μέτρα.

Το αποτέλεσμα του ελέγχου καταχωρίζεται στην ηλεκτρονική θυρίδα της γραμματείας του αντίστοιχου τμήματος ΑΕΙ με μία από τις ακόλουθες ενδείξεις: (α) επιτρεπτή παρουσία, (β) μη επιτρεπτή παρουσία, (γ) άγνωστη κατάσταση – απαιτείται περαιτέρω έλεγχος. Πρόσβαση στα στοιχεία αυτά έχει μόνο η Γραμματεία των ΑΕΙ. Ο χρόνος τήρησης των δεδομένων που προωθούνται στις θυρίδες ορίζεται σε 7 ημέρες για κάθε καταχώριση.

Συνημμένα έντυπα

ΚΥΑ 4406_2021 Λειτουργία Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

ΚΥΑ 4406_2021_Λειτουργία Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

Υγειονομικό Πρωτόκολλο για COVID-19_Επιτροπή Υγιεινής και Ασφάλειας ΠΠ

Υγειονομικό Πρωτόκολλο για COVID-19_Επιτροπή Υγιεινής και Ασφάλειας ΠΠ