Σύμφωνα με

(α) τις διατάξεις των άρθρων 6-7 της Υ.Α 59181/Ζ1/19.5.2020 (ΦΕΚ Β’ 1935),

(β) την απόφαση της Συγκλήτου του ΠΠ (συνεδρίαση 167/21.5.2020), και

(γ) τις αποφάσεις-προτάσεις της Συνέλευσης του Τμήματος Βιολογίας (υπ’ αριθμ. 11/7-5-2020 συνεδρίαση) σχετικά με την εξέλιξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας και της εξεταστικής περιόδου του εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020

η Συνέλευση του Τμήματος Βιολογίας (υπ’ αριθμ. 12/28-5-2020 συνεδρίαση) αποφάσισε την διεξαγωγή της εξεταστικής περιόδου του Ιουνίου 2020 με την κάτωθι διαδικασία:

  1. Πλήρης εξεταστική (περίοδος 15/6-18/7) για όλα τα μαθήματα εαρινού και χειμερινού εξαμήνου.
  2. Στην πρώτη φάση της εξεταστικής περιόδου (15/6-27/6), θα εξετασθούν οι επι πτυχίω φοιτητές στα μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου και θα ακολουθήσει η δεύτερη φάση της εξεταστικής περιόδου (29/6-18/7), με την εξέταση των μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου για όλους τους φοιτητές.
  3. Στις εξετάσεις κάθε μαθήματος συμμετέχουν οι φοιτητές που θα υποβάλουν δήλωση ενδιαφέροντος σε κάθε μάθημα, κατόπιν σχετικής πρόσκλησης του/των διδάσκοντα/ντων στο e-class του μαθήματος. Το παραπάνω προϋποθέτει την εγγραφή του κάθε φοιτητή στο eclass του μαθήματος.
  • Οι επι πτυχίω φοιτητές που θα εξετασθούν στα μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου οφείλουν να δηλώσουν τη συμμετοχή τους μέχρι τις 7/6 και ώρα που θα ορίσει ο υπεύθυνος κάθε μαθήματος.
  • Οι φοιτητές (και οι επι πτυχίω) που θα εξετασθούν στα μαθήματα του εαρινού εξαμήνου οφείλουν να δηλώσουν τη συμμετοχή τους το αργότερο μέχρι τις 12/6 και ώρα που θα ορίσει ο υπεύθυνος κάθε μαθήματος.
  1. ΠΡΟΣΟΧΗ: Μετά την λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης, δεν θα επιτρέπεται η συμμετοχή στις εξετάσεις του μαθήματος.
  2. Το πρόγραμμα εξέτασης των μαθημάτων του χειμερινού εξαμήνου για τους επι πτυχίω φοιτητές θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος Βιολογίας το αργότερο μέχρι τις 10/6.
  3. Το πρόγραμμα εξέτασης των μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος Βιολογίας το αργότερο μέχρι τις 15/6.
  4. Ο/οι διδάσκοντας/ες του κάθε μαθήματος θα ενημέρωσει τους συμμετέχοντες για τον τρόπο εξέτασης.

Η Επιτροπή Ωρολογίου Προγράμματος και Προγραμμάτων Εξεταστικών.

Ενημέρωση φοιτητών για τη διαδικασία συμμετοχής τους στην εξεταστική περίοδο του Ιουνίου 2020