Επί του θέματος της παράδοσης των τίτλων σπουδών, θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα:

1) Υπενθυμίζεται  ότι  στο  πλαίσιο εφαρμογής των μέτρων προστασίας από τη διάδοση του κορωνοϊού COVID 19 που έχουν επιβληθεί και μέχρι την πλήρη  επάνοδο του Ιδρύματος σε κανονική λειτουργία, ανεστάλησαν όλες οι  ορκωμοσίες των προπτυχιακών φοιτητών και των διδακτόρων καθώς και οι τελετές απονομής Διπλωμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του Ιδρύματος. Οι ενδιαφερόμενοι παραλαμβάνουν τους τίτλους σπουδών τους από τις Γραμματείες των Τμημάτων παρουσία του Προέδρου χωρίς την ύπαρξη συνοδών μελών, σύμφωνα με το πρόγραμμα που θα ανακοινώσει κάθε Γραμματεία ξεχωριστά. Τα Τμήματα καθορίζουν τον ρυθμό προσέλευσης των φοιτητών, ώστε να αποφεύγεται συνωστισμός. Περαιτέρω δε, η Σύγκλητος  στην υπ’ αριθ. 166/30.4.2020 συνεδρίασή της ενέκρινε τη διεξαγωγή των πάσης  φύσεως τελετών ορκωμοσίας και απονομής τίτλων με τη χρήση των διαθέσιμων συστημάτων τηλεδιάσκεψης.

2) Υπενθυμίζεται η καθορισθείσα διαδικασία της αποστολής του τίτλου σπουδών, χωρίς την ανάγκη προσέλευσης με φυσική παρουσία του πτυχιούχου καθώς πλέον υπάρχει η δυνατότητα έκδοσης και αποστολής ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης από την εφαρμογή www.gov.gr , και ειδικότερα από το σύνδεσμο:https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/upeuthune-delose-kai-exousiodotese/ekdose-upeuthunes-deloses. Για  την  έκδοση  της   υπεύθυνης   δήλωσης  οι ενδιαφερόμενοι θα χρειαστούν τους προσωπικούς τους κωδικούς πρόσβασης στο gov.gr ή στο Taxisnet και τον αριθμό του κινητού τους τηλεφώνου.  Η  εν  λόγω Υπεύθυνη δήλωση είναι νομικά  ισοδύναμη με υπεύθυνη  δήλωση   που   φέρει το   γνήσιο της   υπογραφής   και   μπορεί  ο ενδιαφερόμενος  να την αποστείλει και ηλεκτρονικά σε δημόσια  υπηρεσία.

Ως εκ τούτου, για την   παραπάνω περίπτωση η διαδικασία διαμορφώνεται εναλλακτικά ως ακολούθως:

–   Αποστολή   ηλεκτρονικού    μηνύματος   από τον ενδιαφερόμενο στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας του Τμήματoς Βιολογίας mtsepa@upatras.gr και grambio@upatras.gr  με συνημμένα τα παρακάτω :

Α. Ηλεκτρονική  Υπεύθυνη   Δήλωση   την οποία μπορεί να εκδώσει ο ίδιος ηλεκτρονικά μέσω της ανωτέρω εφαρμογής www.gov.gr  (επιλογή: με ελεύθερο κείμενο) όπου θα αναγράφει:

ΠΡΟΣ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ–ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

Παρακαλώ   να   μου    αποστείλετε    τον πρωτότυπο τίτλο σπουδών μου (πτυχίο ή δίπλωμα  ή   δίπλωμα   μεταπτυχιακών σπουδών κλπ.) με τα λοιπά προβλεπόμενα πιστοποιητικά    που     τον    συνοδεύουν,   με αποκλειστική μου ευθύνη μέσω της εταιρίας ταχυμεταφορών επιλογής μου………. (Επωνυμία), την οποία θα αποστείλω να   τα    παραλάβει    αντ’  εμού,     με    δική    μου οικονομική επιβάρυνση, στην ταχυδρομική διεύθυνση της Γραμματείας του Τμήματος, τις ημέρες και ώρες που θα μου υποδειχθούν από την υπηρεσία σας. Έχω Α.Μ Φοιτητή ………….. και ολοκλήρωσα τις σπουδές μου στην εξεταστική περίοδο ………………………. ……………………….    (π.χ Σεπτεμβρίου 2020). Επισυνάπτω στην παρούσα αρχείο με τις δύο όψεις της αστυνομικής μου ταυτότητας (ή ελλείψει ταυτότητας, φωτοαντίγραφο των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου, όπου αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητάς μου)».

Β. Αρχείο με τις δύο όψεις της Αστυνομικής του ταυτότητας (ή ελλείψει ταυτότητας, του διαβατηρίου του).

3) Η παραλαβή των πτυχίων των αποφοίτων του Τμήματός μας θα πραγματοποιηθεί από την Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου 2020 και εξής.

4) Οι απόφοιτοι προς ορκωμοσία για το Τμήμα μας είναι οι εξής:

Ορκωμοσία 4-12-2020
Απόφοιτοι προς ορκωμοσία
Α/Α Α.Μ. ΝΕΟΣ Α.Μ. ΠΑΛΙΟΣ
1 1005209 101120133585
2 1048016
3 1046985
4 1048021
5 1005025 101120113319
6 1051174
7 1047982
8 1052329
9 1052377
10 907
11 1005007 101120103287
12 1052369
13 1048031
14 1052358
15 1052359
16 1052363
17 1052410
18 1049888
19 1057025
20 1057195
21 1049885
22 1047507
23 1052326
24 1052398
25 1052331
26 1052364
27 1052419
28 1052415
29 1052411
30 1020111
31 1052380
32 1020214
33 1052423
34 1052335
35 1052376
36 1020300
37 1056024
38 1052368
39 1052385
40 1052401
41 1052379
42 1048022
43 1048055
44 1004752 101120032412
45 1050376
46 1052353
47 1020682
48 1056569
49 1052361