Επί του θέματος της παράδοσης των τίτλων σπουδών, θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα:

1. Υπενθυμίζεται  ότι  στο  πλαίσιο εφαρμογής των μέτρων προστασίας από τη διάδοση του κορωνοϊού COVID 19 που έχουν επιβληθεί και μέχρι την πλήρη  επάνοδο του Ιδρύματος σε κανονική λειτουργία, ανεστάλησαν όλες οι  ορκωμοσίες των προπτυχιακών φοιτητών  του Ιδρύματος. Οι ενδιαφερόμενοι παραλαμβάνουν τους τίτλους σπουδών τους από τις Γραμματείες των Τμημάτων χωρίς την ύπαρξη συνοδών μελών, σύμφωνα με το πρόγραμμα που θα ανακοινώσει κάθε Γραμματεία ξεχωριστά.

2. Υπενθυμίζεται η καθορισθείσα διαδικασία της αποστολής του τίτλου σπουδών, χωρίς την ανάγκη προσέλευσης με φυσική παρουσία του πτυχιούχου καθώς πλέον υπάρχει η δυνατότητα έκδοσης και αποστολής ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης από την εφαρμογή www.gov.gr, και ειδικότερα από το σύνδεσμο:
https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/upeuthune-delose-kai-exousiodotese/ekdose-upeuthunes-deloses. Για  την  έκδοση  της   υπεύθυνης   δήλωσης  οι ενδιαφερόμενοι θα χρειαστούν τους προσωπικούς τους κωδικούς πρόσβασης στο gov.gr ή στο Taxisnet και τον αριθμό του κινητού τους τηλεφώνου.  Η  εν  λόγω Υπεύθυνη δήλωση είναι νομικά  ισοδύναμη με  υπεύθυνη  δήλωση που φέρει το γνήσιο της   υπογραφής και μπορεί ο ενδιαφερόμενος  να την αποστείλει και ηλεκτρονικά σε δημόσια  υπηρεσία.

Ως εκ τούτου, για την παραπάνω περίπτωση η διαδικασία διαμορφώνεται εναλλακτικά ως ακολούθως:

–   Αποστολή   ηλεκτρονικού    μηνύματος   από τον ενδιαφερόμενο στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας του Τμήματoς Βιολογίας mtsepa@upatras.gr ή grambio@upatras.gr  με συνημμένα τα παρακάτω:

Α. Ηλεκτρονική  Υπεύθυνη   Δήλωση   την οποία μπορεί να εκδώσει ο ίδιος ηλεκτρονικά μέσω της ανωτέρω εφαρμογής www.gov.gr  (επιλογή: με ελεύθερο κείμενο) όπου θα αναγράφει:

ΠΡΟΣ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ–ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

Παρακαλώ να μου αποστείλετε τον πρωτότυπο τίτλο σπουδών μου  με τα λοιπά προβλεπόμενα πιστοποιητικά που τον συνοδεύουν, με αποκλειστική μου ευθύνη μέσω της εταιρίας ταχυμεταφορών επιλογής μου………………. (Επωνυμία), την οποία θα αποστείλω να   τα    παραλάβει    αντ’  εμού,     με    δική    μου οικονομική επιβάρυνση, στην ταχυδρομική διεύθυνση της Γραμματείας του Τμήματος, τις ημέρες και ώρες που θα μου υποδειχθούν από την υπηρεσία σας.

Έχω Α.Μ Φοιτητή ………………. και ολοκλήρωσα τις σπουδές μου στην εξεταστική περίοδο ……………………….……………………….    (π.χ Φεβρουαρίου 2021).

Επισυνάπτω στην παρούσα αρχείο με τις δύο όψεις της αστυνομικής μου ταυτότητας (ή ελλείψει ταυτότητας, φωτοαντίγραφο των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου, όπου αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητάς μου)».

Β. Αρχείο με τις δύο όψεις της Αστυνομικής του ταυτότητας (ή ελλείψει ταυτότητας, του διαβατηρίου του).

3. Η παραλαβή των πτυχίων των αποφοίτων του Τμήματός μας θα πραγματοποιηθεί από την Παρασκευή 16 Απριλίου 2021 και εξής.

4. Οι απόφοιτοι προς ορκωμοσία για το Τμήμα μας είναι οι εξής:

Ορκωμοσία 16-04-2021
Απόφοιτοι προς ορκωμοσία
Α/Α Α.Μ. ΝΕΟΣ Α.Μ. ΠΑΛΙΟΣ
1 1019014  
2 1052357  
3 1051212  
4 1052386  
5 1004783 101120052598
6 1050843  
7 1047950  
8 1005235 101120133614
9 1047952  
10 1048068  
11 1051134  
12 1047968  
13 1052393  
14 1058211  
15 1057462  
16 1052339  
17 1052405  
18 1062736  
19 1052349  
20 1052343  
21 1047993  
22 1052422  
23 1005051 101120113351
24 1052433  
25 1057019  
26 1052416  
27 1052338  
28 1057020  
29 1057193  
30 1052341  
31 1020630