Ακολουθεί η ανακήρυξη

Ανακήρυξη υποψηφίου (Τομέας ΓΒΚΑ)