Ακολουθεί η απόφαση.

Ανακήρυξη υποψηφίου_Τομέας ΒΖ