Οι φοιτητές που επιθυμούν να ορκιστούν στην ορκωμοσία της περιόδου Σεπτεμβρίου 2020 θα πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονικά (grambio@upatras, pskarm@upatras.gr) στη Γραμματεία του Τμήματος αίτηση ορκωμοσίας και υπεύθυνη δήλωση ορκωμοσίας (βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Τμήματος www.biology.upatras.gr) υπογεγραμμένα σε μορφή PDF, το αργότερο έως 22/10/2020.

Aίτηση ορκωμοσίας

  • Το αργότερο μέχρι τις 22/10/2020 θα πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί οι παρουσιάσεις Προπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών και να έχουν υποβληθεί στη Γραμματεία οι βαθμολογίες των μαθημάτων.
  • Τελική ημερομηνία καταχώρησης της βαθμολογίας από τους διδάσκοντες στην Ηλεκτρονική Γραμματεία και υποβολής στη Γραμματεία της βαθμολογίας 22/10/2020.
  • Η ημερομηνία της ορκωμοσίας και ο τρόπος παραλαβής των τίτλων δεν έχουν ακόμα οριστεί. Θα αναρτηθεί σχετικό μήνυμα στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

Πάτρα,  08/10/2020

Από τη Γραμματεία του Τμήματος