Ενημερώνονται οι φοιτητές που θα ξεκινήσουν το Ζ΄ εξάμηνο σπουδών τους ότι μπορούν να αιτηθούν την εκπόνηση Προπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (Π.Δ.Ε.), ακολουθώντας αυστηρά τον Οδηγό Σπουδών του Τμήματος Βιολογίας και το σχετικό Κανονισμό υλοποίησης Π.Δ.Ε.

Επιγραμματικά:

  • Η Π.Δ.Ε. είναι προαιρετική και αποτελεί μάθημα επιλογής των δύο τελευταίων εξαμήνων (Ζ΄ και Η΄ εξάμηνο) του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (ΠΠΣ) του Τμήματος Βιολογίας. Η Π.Δ.Ε. ισοδυναμεί με δώδεκα (12) διδακτικές και 18 συνολικά πιστωτικές μονάδες ECTS που κατανέμονται και στα δύο εξάμηνα σπουδών (6 ECTS στο Ζ΄ εξάμηνο και 12 ECTS στο Η΄ εξάμηνο).
  • Κάθε φοιτητής μπορεί να αιτηθεί την εκπόνηση Π.Δ.Ε. στην έναρξη του Ζ΄ εξαμήνου (από 1 Σεπτεμβρίου μέχρι 25 Οκτωβρίου κάθε έτους), με σχετική αίτηση στον αντίστοιχο Τομέα του Τμήματος Βιολογίας, η οποία φέρει την υπογραφή του επιβλέποντος μέλους Δ.Ε.Π. ή Ε.ΔΙ.Π. (κάτοχος διδακτορικού διπλώματος) του οικείου Τομέα.
  • Mετά την αίτηση του φοιτητή για εκπόνηση Π.Δ.Ε. και την συναίνεση/αποδοχή του σχετικού αιτήματος από τον επιβλέποντα, ανακοινώνεται στον Τομέα ο τίτλος της Π.Δ.Ε. και συγκροτείται η Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή (Τ.Ε.Ε.).
  • Η Τ.Ε.Ε., πέραν του επιβλέποντος, μπορεί να αποτελείται από (α) μέλη Δ.Ε.Π. ή Ε.ΔΙ.Π. (κάτοχο διδακτορικού διπλώματος) του οικείου ή άλλου Τομέα του Τμήματος Βιολογίας, (β) ερευνητές/τριες συνεργαζόμενων Ιδρυμάτων και (γ) μέλη Δ.Ε.Π. άλλων Πανεπιστημιακών Τμημάτων.
  • Δίνεται η δυνατότητα συνεπίβλεψης της Π.Δ.Ε. με τη συμμετοχή (α) μέλους Δ.Ε.Π. ή Ε.ΔΙ.Π. (κατόχου διδακτορικού διπλώματος) του οικείου ή άλλου Τομέα του Τμήματος, (β) ερευνητών/τριών συνεργαζόμενων Ιδρυμάτων και (γ) μελών ΔΕΠ άλλων Πανεπιστημιακών Τμημάτων, εφόσον το απαιτεί το προτεινόμενο θέμα της Π.Δ.Ε., υπό την προϋπόθεση ότι τα μέλη της κατηγορίας (β) και (γ) διδάσκουν στο ΠΠΣ του Τμήματος Βιολογίας. Σε περίπτωση συνεπίβλεψης, οι δύο συνεπιβλέποντες ορίζονται αυτομάτως ως μέλη της Τ.Ε.Ε.
  • Κατόπιν εγκρίσεως, ο Διευθυντής του Τομέα διαβιβάζει την απόφαση στη Γραμματεία του Τμήματος, προκειμένου να λάβει την οριστική έγκριση από τη Συνέλευση του Τμήματος.
  • Η Συνέλευση του Τμήματος μπορεί να αποφασίσει την αντικατάσταση του επιβλέποντα ή άλλου μέλους της Τ.Ε.Ε., εφόσον συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας, κατόπιν αίτησης του Διευθυντή του Τομέα στον οποίο έχει γίνει η αίτηση εκπόνησης Π.Δ.Ε.
  • Μετά την έγκριση της Π.Δ.Ε. από τον οικείο Τομέα και τη Συνέλευση του Τμήματος, ο/η φοιτητής/τρια υποχρεούται να την υλοποιήσει, υπό την καθοδήγηση και ευθύνη του επιβλέποντα.
  • Ο/η φοιτητής/τρια που επέλεξε Π.Δ.Ε. οφείλει να τη δηλώσει στη Γραμματεία του Τμήματος, κατά τη διαδικασία δήλωσης μαθημάτων επιλογής στο Ζ΄ εξάμηνο σπουδών.
  • Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης με τη λήξη του Η΄ εξαμήνου σπουδών, η Π.Δ.Ε. καταχωρείται στην ηλεκτρονική δήλωση μαθημάτων, όπως ισχύει για όλα τα χρεωστούμενα μαθήματα.