Στο πλαίσιο της χρηματοδότησης από τον ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Πατρών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Βιολογίας «Βιολογικές Επιστήμες: Έρευνα και Εφαρμογές», προβλέπεται κάλυψη εξόδων συμμετοχής μεταπτυχιακών φοιτητών σε συνέδριο (συνολικά 1200 €) για προφορική παρουσίαση εργασίας (ενδεικτικά 100 -200 € ανά μεταπτυχιακό φοιτητή/τρια). Ωστόσο, το τελικό ποσό ανά μεταπτυχιακό φοιτητή/φοιτήτρια θα καθοριστεί από τον τελικό αριθμό αυτών που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον και πληρούν τις προϋποθέσεις.

 Επομένως, παρακαλούνται οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Βιολογίας «Βιολογικές Επιστήμες: Έρευνα και Εφαρμογές», που προτίθενται να συμμετάσχουν σε κάποιο επιστημονικό συνέδριο μέσα στο 2022 με προφορική παρουσίαση, να δηλώσουν την πρόθεση τους (συνοδευόμενη από στοιχεία του συνεδρίου καθώς και έναν ενδεικτικό τίτλο της ανακοίνωσης τους ή και περίληψη), στέλνοντας email στον κ. Σίνο Γκιώκα (Διευθυντή του ΠΜΣ), καθώς και (κατά περίπτωση) στους Συντονιστές των αντίστοιχων κατευθύνσεων: α) κ. Στέφανο Νταϊλιάνη (Κατεύθυνση Εφαρμοσμένη Οικολογία – Διαχείριση Οικοσυστημάτων και Βιολογικών Πόρων) και β) κ. Ελευθερία Ροσμαράκη (Κατεύθυνση Βιολογική Τεχνολογία).

 Οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν από τη Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ.

 Οι αιτήσεις πρέπει να γίνονται τουλάχιστον 2 μήνες πριν από τη διεξαγωγή του συνεδρίου και πριν τη λήξη του προγράμματος (Δεκέμβριος 2022), άρα το αργότερο μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2022, καθώς για τη χρηματοδότηση των μεταπτυχιακών φοιτητών για συμμετοχή σε συνέδριο:

1) Απαιτείται απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος (μετά από εισήγηση της συντονιστικής επιτροπής του ΠΜΣ, που θα τους ονοματίζει).

2) Κατόπιν γίνεται συγκρότηση ερευνητικής ομάδας που θα περιλαμβάνει αυτούς τους μεταπτυχιακούς φοιτητές.

3) Τέλος, γίνεται αίτημα ανάληψης υποχρέωσης για το σύνολο του ποσού (δεν χρειάζεται ξεχωριστά για κάθε φοιτητή).

 Σίνος Γκιώκας

Διευθυντής του ΠΜΣ