1η Τροποποιητική Πράξης Συγκρότησης της Συνέλευσης Τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 (έναρξη ισχύος από 1/12/2021).

1η Τροποιητική Πράξη Συγκρότησης Συνέλευσης Τμήματος Βιολογίας 2021-2022